Pokyny pre prispievateľov

Psychológia a patopsychológia dieťaťa je vedecký časopis pre psychologické vedy. Poslaním časopisu je prezentácia výsledkov skúmania s orientáciou na problematiku psychického vývinu detí a mládeže a na činitele, ktoré tento vývin podmieňujú. V centre pozornosti je štandardne prebiehajúci vývin, ale aj vývin detí s postihnutím, detí nadaných či sociálne znevýhodnených a ich inklúzia. Časopis publikuje pôvodné príspevky slovenských autorov i autorov zo zahraničia, ktoré sú zamerané teoreticky alebo empiricky a ktoré rozširujú ich poznatkovú bázu. 

Požiadavkou pri zaslaní príspevku do redakcie je, aby nebol doposiaľ nikde zverejnený, nezvažovalo sa jeho uverejnenie inde, s jeho uverejnením súhlasia všetci autori a v prípade, že bude prijatý, nebude v rovnakej podobe publikovaný inde, či už v slovenčine alebo v akomkoľvek inom jazyku. Maximálny rozsah príspevku je jeden autorský hárok. 

Na titulnej strane uveďte nasledovné informácie (v tomto poradí):  

Názov. Stručný a výstižný. Ak je to možné, vyhnite sa skratkám a vzorcom. Názov uveďte v slovenskom i anglickom jazyku.

Meno a priezvisko autora/autorov, adresa pracoviska alebo bydliska a e-mailová adresa. Pracovisko autorov uveďte pod ich menami. Uveďte úplnú poštovú adresu, vrátane štátu a e-mailovú adresu každého z autorov.

Hlavný autor. Jasne uveďte, kto je hlavným autorom príspevku a bude viesť korešpondenciu počas všetkých fáz recenzného konania a procesu uverejňovania príspevku.   

Abstrakt. Vyžaduje sa štruktúrovaný abstrakt v anglickom jazyku v rozsahu 15-20 riadkov, kritériá sú nasledovné:

1.      Vedecká štúdia:

ÚVOD:                       kontext výskumu, hlavné výskumné ciele/otázky

METÓDY:                 zostavovanie vzorky, metódy zhromažďovania dát a ich analýza

VÝSLEDKY:            hlavné zistenia

DISKUSIA:               relevantnosť zistení

LIMITY:                    limity výskumu (napr. veľkosť vzorky, zloženie vzorky)

ZÁVER:                     objasnenie výsledkov, námety pre ďalší výskum

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: 3-5 slov vystihujúcich kľúčové aspekty

2.      Odborný článok:

ÚVOD:                       kontext príspevku, pozadie

CIEĽ:                         hlavné ciele výskumu

METÓDY:                 parametre a kritériá zaradenia, výskumné stratégie a postupy, metódy analýzy

ZÁVER:                     hlavné závery súvisiace s cieľmi výskumu a poznámky autora/autorov

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: 3-5 slov vystihujúcich kľúčové aspekty         

Skratky. Zadefinujte skratky, ktoré nie sú v danej oblasti štandardne používané a v príspevku sa vyskytujú po prvý raz.   

Členenie textu. Za abstraktom čleňte text do jasne definovaných a očíslovaných kapitol. Podkapitoly musia byť číslované  1.1, 1.2 atď.  Každá podkapitola musí mať výstižný názov.

 

Tabuľky a obrázky. Tabuľky a obrázky musia byť označené (Tabuľka 1, Graf 1, Obrázok 1). Tabuľky číslujte v takom poradí, ako sú zaradené v texte (Tabuľka 1, Tabuľka 2, atď.), to isté sa vzťahuje na obrázky a grafy (Graf 1, Graf 2, atď.). Používajte jasné a výstižné názvy. Číslo a názov tabuľky umiestnite nad tabuľku, číslo a názov obrázku (schémy, grafu) umiestnite pod obrázkom.  

Ak bol rukopis podporený v rámci grantovej úlohy, identifikačné údaje je potrebné uviesť na konci rukopisu pred zoznamom použitej literatúry.  

Bibliografické údaje. Každý citovaný zdroj v texte musí byt uvedený aj v zozname použitej literatúry a naopak, každý zdroj v zozname použitej literatúry musí byť citovaný v texte, a to v zmysle citačnej normy APA. Podrobné informácie môžete nájsť v „Publication Manual of the American Psychological Association“.

Pri všetkých citáciách v texte musí byť uvedené meno autora/autorov a rok vydania (napr. Gordon, 2002; Gordon & Jones, 2002; Gordon et al., 2002). Úplné bibliografické údaje sa uvádzajú v zozname použitej literatúry na konci príspevku. Ak ide o priamu citáciu, uveďte autora, rok vydania a číslo strany.  

Zoznam použitej literatúry sa nachádza na konci príspevku. Zodpovednosť za presnosť bibliografických citácií nesú výlučne autori príspevku. Bibliografické údaje je potrebné uviesť v abecednom poradí na základe prvého písmena priezviska prvého autora každého zdroja. Ak je od jedného autora citovaných viac zdrojov s rovnakým rokom vydania, musia byť označené písmenami “a”, “b” atď. za rokom vydania. V prípade citovania a uvádzania elektronických zdrojov uveďte minimálne kompletnú URL adresu.

 

Príklady:

Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over time in prosocial intentions and behavior between friends. Developmental Psychology, 17, 408-416.

Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions and behavior. Child Development, 52, 636-643.

Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Science, 11, 7-10.

Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who Make Websites, 149. Dostupné na http://www.alistapart.com/articles/writeliving

Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal publication. Washington, DC: American Psychological Association.

Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Eds.). (1997). Consequences of growing up poor. New York, NY: Russell Sage Foundation.

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T., & Bach, J. S. (1993). There's more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.

O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: A metaphor for healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle (s. 107-123). New York, NY: Springer.

Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(3), 5-13.

Wegener, D. T., & Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 1034-1048.

Wooldridge, M.B., & Shapka, J. (2012). Playing with technology: Mother-toddler interaction scores lower during play with electronic toys. Journal of Applied Developmental Psychology, 33(5), 211-218. http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2012.05.005 

Resumé
Za bibliografickými údajmi sa nachádza súhrn (resumé) a kľúčové slová v slovenskom jazyku. 

Charakteristika autora
Uveďte stručnú charakteristiku (150 slov) všetkých autorov príspevku. Napr.: 

Dr. h. c. prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. je psychológom a pedagógom, vysokoškolským učiteľom, emeritným profesorom Univerzity Komenského v Bratislave. Odborne sa zameriava na psychológiu osobnosti, psychológiu tvorivosti a pedagogickú psychológiu. Je držiteľom vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra (2002), ktoré mu udelil prezident Slovenskej republiky a vyznamenania sv. Gorazda, ktoré mu udelil minister školstva. Je autorom šiestich učebníc, dvadsiatich monografií, 122 vedeckých článkov, odborne viedol 26 doktorandov k obhajobám. Je členom štyroch vedeckých rád vysokých škôl a členom štyroch redakčných rád vedeckých a odborných periodík. Aktuálne pôsobí na Vysokej škole DTI v Dubnici nad Váhom. 

Recenzné konanie
Súlad s cieľmi a zameraním časopisu je v prípade všetkých doručených príspevkov v prvom rade posúdený redakčnou radou časopisu. Príspevky, ktoré spĺňajú aj kvalitatívne požiadavky, sú následne zaslané minimálne dvom nezávislým anonymným recenzentom a môžu byť prijaté len po ich prísnom posúdení. Hlavnému autorovi príspevku je e-mailom zaslaná spätná väzba od recenzentov spolu s výsledkom recenzného konania.  

Autori môžu posielať svoje príspevky do časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa elektronicky na e-mailovú adresu Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. . Príspevky redakcia prijíma priebežne.

 

 

 


 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie