Konferencie, semináre, rokovania


30.11. – 1.12.2017
VÚDPaP v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalšími odbornými partnermi pod vyžiadanou záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, vás pozýva na XXVI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie DIEŤA V OHROZENÍ Podpora duševného zdravia detí a rodín: nové výzvy a vízie ktorá sa uskutoční dňa 30. 11. – 1. 12. 2017 v Bratislave.

PDF Pozvánka DvO | PDF Invitation
PDF Program DvO | PDF Zborník DvO (aktualizovaný)


16.-17.9.2016
Pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, prof. Ing. Petra Plavčana, CSc. a záštitou slovenského predsedníctva sa v Rade EÚ konal v Bratislave medzinárodný Európsky kongres koučov a supervízorov: „Supervízia a koučing v meniacej sa Európe“. Organizátorom kongresu bol Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v spolupráci s Európskou asociáciou pre supervíziu a koučing.

Jeho cieľom bola medzinárodná výmena skúseností z dobrej praxe odborníkov, ktorí pracujú v oblasti supervízie a koučingu. Tieto aktivity sú na celoeurópskej úrovni rozvíjané a odborne garantované Európskou asociáciou pre supervíziu a koučing, ktorá bola hlavným odborným garantom kongresu.

Ústrednou témou príspevkov konferencie boli možnosti ďalšieho rozvoja supervízie a koučingu, predovšetkým v európskom kontexte. Na troch paralelne prebiehajúcich workshopoch sa uskutočnila inšpiratívna výmena skúseností z rôznych oblastí supervízie poskytovanej rôznymi profesiami.

Kongresu sa zúčastnilo 50 domácich a 44 zahraničných účastníkov z Českej republiky, Španielska, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Macedónska a Estónska.

V závere sa účastníci zhodli na tom, že kongres sa stal významným zdrojom podnetov pre skvalitňovanie pedagogickej, psychologickej a sociálnej činnosti všetkých odborníkov, ktorí pôsobia nielen v školskom poradenskom systéme, ale aj v ostatných vzdelávacích a výskumných inštitúciách, ktorých cieľom je supervízne skvalitňovanie práce s deťmi a mládežou.26.6.2015
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zorganizoval v rámci národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí II. medzinárodnú odbornú konferenciu s názvom Retrospektívy a perspektívy výchovného poradenstva v príprave žiakov základných škôl pre potreby trhu práce v Hoteli Dixon v Banskej Bystrici.
Cieľom konferencie bolo šírenie dobrej praxe poradenských systémov zameraných na podporu výchovného (vrátane kariérového) poradenstva pre žiakov ZŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v záujme zvyšovania ich uplatniteľnosti na trhu práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie.

4.-6.11.2015
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zorganizoval v rámci národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí IKT seminár a III. medzinárodnú odbornú konferenciu s workshopmi názvom Modernizácia poradenského procesu – základný pilier komplexného poradenského systému Slovenskej republiky v Hoteli Senec v Senci.
Cieľom vzdelávacej aktivity bolo šírenie dobrej praxe z poradenských systémov krajín Európskej únie so zameraním na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základných školách a ich uplatnenie na trhu práce, ako aj prezentácia výsledkov a výstupov Národného projektu VÚDPaP. Prezentované boli hlavné výstupy, ktoré majú významný dopad na komplexný poradenský systém, systém prevencie a edukačnú prax v Slovenskej republike.

3.6.2014
Konala sa v priestoroch EKOIUVENTE v Bratislave konferencia o správaní žiakov na ZŠ.
Pozvánka

28.4.2014
K 50. výročiu VÚDPaP sa v Bratislave konala konferencia o psychickom vývine dieťaťa.
Pozvánka

12.12.2013
Konala sa v priestoroch Paneurópskej vysokej školy v Bratislave konferencia "Dieťa v ohrození XXII."
Fotogaléria
Program
Postery

21.11.2013
Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
Pozvánka, Tlačová správa

9.4.2013
Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
Tlačová správa

5.2.2013
Rokovanie za okrúhlym stolom o diagnostických a interpretačných možnostiach diagnosticko-intervenčného
systému "Farby života" a o metóde farbových asociácií.
Fotogaléria

11. 12. 2012
Konala sa v priestoroch Paneurópskej vysokej školy v Bratislave konferencia"Dieťa v ohrození XXI."
Fotogaléria
Konferencia Dieťa v ohrození XXI. (dokument Microsoft Word)


Stanovisko komisie menovanej riaditeľom VÚDPaP k metodike „Barvy života" a Stanovisko k využitiu metodiky „Barvy života“ v rámci Národného projektu

Správy z výskumných úloh

Informácia o ukončenej výskumnej úlohe Špecializované triedy na I. stupni základných škôl. Stiahni [DOC].
Eva Farkašová

Informácie z výskumnej úlohy PhDr. J. Tomkovej (deti v prostredí internetu)
Slovensko v celoeurópskej vedeckej spolupráci EU Kids Online III.
Dospievajúci vo virtuálnom priestore
Stiahnite si Adobe Reader
Licence Creative Commons
Toto dielo podlieha licencii Creative Commons 4.0 - Uvedenie pôvodu Medzinárodnej Licencie.
 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie