Informácie pre odborných zamestnancov


Správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
PDF Stiahnuť TU - V. Dočkal, E. Farkašová, B. Kundrátová, M Špotáková


Pásmna schopností.
PDF Stiahnuť TU - V. Dočkal


Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, zaradenie žiakov do nultého ročníka zo dňa 28.1.2013
PDF Stiahnuť TU

Usmernenie k prijímaniu žiakov so ZZ do ZŠ, zo dňa 4.11.2015
PDF Stiahnuť TU

Usmernenie k realizácii prevencie drogových závislostí a prevencie kriminality v rezorte školstva zo dňa 20.5.2014 v súlade s platnými POP na daný školský rok
PDF Stiahnuť TU

Pôsobenie, zameranie a vykonávanie odbornej činnosti školského logopéda z 23.6.2011
PDF Stiahnuť TU

Postup CPPPaP pri posudzovaní školskej pripravenosti detí so SZP zo dňa 4.3.2016
PDF Stiahnuť TU

Usmernenia činnosti poradenských zariadení vo vzťahu k ich požiadavkám voči ZŠ v súvislosti s psychologickým vyšetrením žiaka so SZP zo dňa 20.4.2016
PDF Stiahnuť TU
Stiahnite si Adobe Reader
Licence Creative Commons
Toto dielo podlieha licencii Creative Commons 4.0 - Uvedenie pôvodu Medzinárodnej Licencie.
 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie