Detské centrum pre vzdelávanie a výskum


Adresa: Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
Telefón: 02/4488 1649
E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Činnosť Detského centra pre vzdelávanie a výskum

  • Detské centrum pre vzdelávanie a výskum vzniklo v Bratislave v roku 1990 s pomocou zariadenia Kinderzentrum München a v spolupráci s Univerzitou Komenského ako súčasť Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Poskytuje multidisciplinárnu starostlivosť deťom, ktoré to potrebujú, a ich rodinám. V prvom rade sú to deti s rôznymi postihnutiami, ale aj deti s poruchami učenia, správania i ďalšie deti, ktoré školský zákon nazýva žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vrátane nadaných detí. Činnosť Detského centra pre vzdelávanie a výskum je úzko prepojená s výskumnou činnosťou VÚDPaP-u. Skúsenosti s modernou formou pomoci ľuďom s postihnutím a ich rodinám využívajú odborní pracovníci Detského centra pre vzdelávanie a výskum v účasti na pregraduálnej príprave študentov psychológie, špeciálnej pedagogiky a sociálnej práce.
  • Multidisciplinárny tím Detského centra pre vzdelávanie a výskum tvoria: detská neurologička a detský psychiater (obaja externe), fyzioterapeutky, sociálna pracovníčka, psychológovia, špeciálni pedagógovia, logopédka, liečebná pedagogička, predškolská pedagogička, detská sestra a asistentky.
  • Klientmi Detského centra pre vzdelávanie a výskum sú rodiny s deťmi vo veku od šesť týždňov. Postihnutým klientom, ktorí začali do DC chodiť ako deti, sa služby poskytujú aj po dosiahnutí plnoletosti. Evidovaných je temer 5 tisíc klientov, ročne príde do Detského centra pre vzdelávanie a výskum okolo 400 rodín, z toho asi polovica je nových klientov.

Organizačná štruktúra Detského centra pre vzdelávanie a výskum


Diagnosticko-terapeutická skupina
Je určená deťom predškolského veku s postihnutím (z ambulantnej klientely Detského centra pre vzdelávanie a výskum), ktorých sociálny vývin zaostáva za ostatnými vývinovými oblasťami. Usiluje sa týmto deťom pomôcť, aby zvládli prechod do predškolského zariadenia. Navštevujú ju aj deti, pre ktoré sa nenašlo umiestnenie v bežných ani špeciálnych zariadeniach. V skupine pracuje s deťmi liečebná pedagogička a detská sestra v úzkej spolupráci s psychologičkami, fyzioterapeutkami a logopédkou z ambulancie.

Integrovaná skupina predškolskej výchovy
Tvorí ju skupina detí vo veku od troch rokov po zaškolenie, spravidla desať detí bez postihnutia a päť detí s postihnutím (z ambulantnej klientely Detského centra pre vzdelávanie a výskum). Typ a závažnosť postihnutia nie sú pri zaraďovaní dieťaťa do skupiny podstatné. Režim dňa je rovnaký ako v bežných materských školách; s deťmi pracujú predškolská a špeciálna pedagogička s asistentkou. Ciele a postupy práce sa vypracúvajú v spolupráci s logopédkou, fyzioterapeutkami a psychologičkami. Práca so skupinou, ktorá je rôznorodá vekom, vývinovou úrovňou a zdravotným stavom, napĺňa princípy inkluzívnej predškolskej pedagogiky.


Personálne obsadenie


Kliknite na Zoznam pracovníkov.


Dokumenty k DC pre vzdelávanie a výskum


PDFMetodický pokyn č.1 - ISKA
PDFMetodický pokyn č.2 - O praxi študentov
 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie