Detské centrum

Adresa: Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
Telefón: 02/4488 1649
E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Činnosť Detského centra

  • Detské centrum vzniklo v Bratislave v roku 1990 s pomocou zariadenia Kinderzentrum München a v spolupráci s Univerzitou Komenského ako súčasť Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Poskytuje multidisciplinárnu starostlivosť deťom, ktoré to potrebujú, a ich rodinám. V prvom rade sú to deti s rôznymi postihnutiami, ale aj deti s poruchami učenia, správania i ďalšie deti, ktoré školský zákon nazýva žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vrátane nadaných detí. Činnosť Detského centra je úzko prepojená s výskumnou činnosťou VÚDPaP-u. Skúsenosti s modernou formou pomoci ľuďom s postihnutím a ich rodinám využívajú odborní pracovníci Detského centra v účasti na pregraduálnej príprave študentov psychológie, špeciálnej pedagogiky a sociálnej práce.
  • Multidisciplinárny tím Detského centra tvoria: detská neurologička a detský psychiater (obaja externe), fyzioterapeutky, sociálna pracovníčka, psychológovia, špeciálni pedagógovia, logopédka, liečebná pedagogička, predškolská pedagogička, detská sestra a asistentky.
  • Klientmi Detského centra sú rodiny s deťmi vo veku od šesť týždňov. Postihnutým klientom, ktorí začali do DC chodiť ako deti, sa služby poskytujú aj po dosiahnutí plnoletosti. Evidovaných je temer 5 tisíc klientov, ročne príde do Detského centra okolo 400 rodín, z toho asi polovica je nových klientov.

Organizačná štruktúra Detského centra

Ambulancia
Venuje sa rôznym problémom a komplikáciám, ktoré môžu vývin dieťaťa sprevádzať, či už súvisia s ťažkým zdravotným postihnutím (DMO, mentálna retardácia, Downov syndróm a pod.), neštandardným priebehom vývinu (vývinovými poruchami, ale aj akcelerovaným vývinom), rečovými problémami, výchovnými ťažkosťami alebo problémami v škole. Poskytuje poradenstvo, diagnostiku, terapie, rozvíjajúce a podporné programy – to všetko v úzkej spolupráci odborníkov s rodinou dieťaťa. S deťmi sa pracuje individuálne aj skupinovo.

Diagnosticko-terapeutická skupina
Je určená deťom predškolského veku s postihnutím (z ambulantnej klientely Detského centra), ktorých sociálny vývin zaostáva za ostatnými vývinovými oblasťami. Usiluje sa týmto deťom pomôcť, aby zvládli prechod do predškolského zariadenia. Navštevujú ju aj deti, pre ktoré sa nenašlo umiestnenie v bežných ani špeciálnych zariadeniach. V skupine pracuje s deťmi liečebná pedagogička a detská sestra v úzkej spolupráci s psychologičkami, fyzioterapeutkami a logopédkou z ambulancie.

Integrovaná skupina predškolskej výchovy
Tvorí ju skupina detí vo veku od troch rokov po zaškolenie, spravidla desať detí bez postihnutia a päť detí s postihnutím (z ambulantnej klientely Detského centra). Typ a závažnosť postihnutia nie sú pri zaraďovaní dieťaťa do skupiny podstatné. Režim dňa je rovnaký ako v bežných materských školách; s deťmi pracujú predškolská a špeciálna pedagogička s asistentkou. Ciele a postupy práce sa vypracúvajú v spolupráci s logopédkou, fyzioterapeutkami a psychologičkami. Práca so skupinou, ktorá je rôznorodá vekom, vývinovou úrovňou a zdravotným stavom, napĺňa princípy inkluzívnej predškolskej pedagogiky.

Personálne obsadenie

Kliknite na Zoznam pracovníkov.
 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie