Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie


Cyprichova 42 (+421 2) 4342 0973 KomposyTPre presmerovanie na KomposyT
kliknite na obrázok
831 05 Bratislava Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Slovenská republika

Detské centrum pre vzdelávanie a výskum
Informačno-edičné stredisko
Oddelenie výskumu a metodického usmerňovania
Ekonomické oddelenie
Kontaktná osoba pre médiáhttp://www.vudpap.sk/

(+421 2) 4488 1649
(+421 2) 4488 8313
(+421 2) 4341 4054
(+421 2) 4342 0971
(+421 2) 4342 0973
 

Stručná charakteristika činnosti ústavu

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je jediným pracoviskom v Slovenskej republike, ktoré sa zameriava na komplexný výskum psychologických aspektov vývinu detí a mládeže a na výskum podmienok, ktoré tento vývin ovplyvňujú.

Kľúčové oblasti výskumu

 • Psychický vývin detí bežnej populácie
 • Špecifiká psychického vývinu detí minoritných skupín (postihnutých, nadaných, sociálne znevýhodnených)
 • Sociálny vývin detí a mládeže


Praktické činnosti

 • Detské centrum pre vzdelávanie a výskum VÚDPaP poskytuje komplexnú multidisciplinárnu starostlivosť deťom so špeciálnymi potrebami a ich rodinám, ako aj poradenské konzultácie školám a školským zariadeniam, ktoré s týmito deťmi pracujú.
 • Odborní pracovníci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie poskytujú poradenské služby deťom, ich rodičom a učiteľom pri problémoch detí v oblasti kognitívneho, sociálneho, emocionálneho a školského vývinu a v oblasti profesijnej orientácie.

Informačné a publikačné aktivity

 • Informačno-edičné stredisko VÚDPaP disponuje dobre vybavenou odbornou knižnicou, ktorá poskytuje svoje služby nielen zamestnancom VÚDPaP, ale aj externým užívateľom – odborníkom príbuzných profesií, pracovníkom univerzít a vysokoškolským študentom. Zostavuje rešerše a bibliografie z oblastí vývinovej, pedagogickej a školskej psychológie, detskej patopsychológie a sociálnej patológie.
 • VÚDPaP vydáva štvrťročník Psychológia a patopsychológia dieťaťa, ktorý je jediným odborným psychologickým časopisom vychádzajúcim v slovenčine. Uverejňuje aj príspevky v českom jazyku. Každá štúdia má anglický súhrn. Príležitostne vydáva aj neperiodické odborné monografie a zborníky.

Metodické, školiace a vzdelávacie aktivity

 • VÚDPaP úzko spolupracuje so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie, prostredníctvom Sekcie metodických a vzdelávacích činností zabezpečuje pre ich pracovníkov metodické, školiace a supervízne aktivity.
 • V spolupráci s renomovanými vydavateľstvami testov pripravuje ústav slovenské verzie psychodiagnostických nástrojov určených deťom a mládeži.
 • Odborné úseky VÚDPaP-u zabezpečujú pre študentov Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského a Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity výberové prednášky, exkurzie, odborné praxe a stáže.
 • Ústav organizuje tiež vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti práce s nadanými deťmi, deťmi s poruchami správania a kariérového poradenstva.

 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie