Psychológia a patopsychológia dieťaťa

ISSN: 055-5574

EV: 3493/09


Redakcia:

Cyprichova 42, 831 05 Bratislava, tel. 4342 0973, e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Vedúci redaktor: Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.
Redaktorka: Mgr. Ľubica Hroncová

Redakčná rada:
Doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
Doc. PhDr. Jiří Dan, CSc. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
PhDr. Marian Groma, PhD. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
PhDr. Daniel Heller, Psychologický ústav Akademie věd České republiky, Praha
Prof. PhDr. Damian Kováč, DrSc. Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
PhDr. Ľubomír Páleník, CSc. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava
Prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava
Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. Filozofická fakulta Palackého univerzity, Olomouc
Doc. PhDr. Eva Szobiová, CSc. Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola, Bratislava
Doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov

Časopis Psychológia a patopsychológia dieťaťa sa zameriava na problematiku psychického vývinu detí a mládeže a na mapovanie činiteľov, ktoré tento vývin podmieňujú, predovšetkým školského, ale aj domáceho a iného sociálneho prostredia. V centre pozornosti je štandardne prebiehajúci vývin, ale aj vývin detí s postihnutím, detí nadaných či sociálne znevýhodnených. Uverejňuje prehľadové, teoretické a najmä výskumné štúdie, kazuistiky, správy o odborných podujatiach i recenzie odbornej literatúry. Mnoho štúdií sa týka psychologickej problematiky súvisiacej so školou, resp. výchovou a vzdelávaním a tiež možností optimalizovať psychický vývin detí a mládeže psychologickými metódami. Viaceré príspevky sa zameriavajú na metodologickú problematiku (najmä predstavovanie nových diagnostických metodík). Okrajovo sa uverejňujú aj práce z iných oblastí psychológie.

Psychológia a patopsychológia dieťaťa je jediný odborný psychologický časopis, ktorý vychádza po slovensky (príspevky kolegov z ČR sú publikované v češtine).

Všetky štúdie sú recenzované a majú anglický súhrn.

Časopis vychádza 4 razy do roka, jednotlivé čísla majú 100 strán.

Cena za číslo v priamom predaji je 2,50 €, ročné predplatné činí 9,- €.

Objednávky v SR:
IES VÚDPaP, Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
tel/fax: 02-44888313, e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Objednávky v ČR:
SUWECO CZ, s.r.o., Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6
tel.: +420 242 459 200, fax: +420 284 821 646, e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie