Psychológia a patopsychológia dieťaťa


ISSN(online) 2585-9056

EV: 3493/09


Redakcia:

Cyprichova 42, 831 05 Bratislava, tel. 4342 0973, e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Hlavná redaktorka: PhDr. Silvia Matúšová, CSc.
Redaktorka: PaedDr. Silvia Barnová, PhD.
Redaktorka: Doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc.

Redakčná rada:
doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., Ústav výskumu sociálnej komunikácie, SAV, Slovenská republika
doc. PhDr. František Baumgartner, CSc., Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika
doc. PhDr. Jiří Dan, CSc., Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
prof. Zsolt Demetrovics, PhD., Faculty of Education and Psychology, Eötvös Loránd University, Budapešť, Maďarsko
PhDr. Marian Groma, PhD., Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika
PhDr. Daniel Heller, Psychologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, Česká republika
doc. Erika Juhász, PhD., Institute of Educational Studies and Cultural Management, University of Debrecen, Maďarsko
Mgr. Gabriela Rozvadský Gugová, PhD., Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
Ivan Sarmány-Schuller, Centrum spoločenských a psychologických vied, SAV, Bratislava, Slovenská republika
doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc., Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika
PaedDr. Anna Surová - Čulíková, PhD., Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Slovenská republika
doc. PhDr. Eva Szobiová, CSc., Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Slovenská republika
PhDr. Jana Tholtová, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava, Slovenská republika
doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc. Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov, Slovenská republika
Dr. h. c. prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom, Slovenská republika

Psychológia a patopsychológia dieťaťa je vedecký časopis pre psychologické vedy. Poslaním časopisu je prezentácia výsledkov skúmania s orientáciou na problematiku psychického vývinu detí a mládeže a na činitele, ktoré tento vývin podmieňujú. V centre pozornosti je štandardne prebiehajúci vývin, ale aj vývin detí s postihnutím, detí nadaných či sociálne znevýhodnených a ich inklúzia. Časopis publikuje pôvodné príspevky slovenských autorov i autorov zo zahraničia, ktoré sú zamerané teoreticky alebo empiricky a ktoré rozširujú ich poznatkovú bázu. Uverejňuje prehľadové, teoretické a najmä výskumné štúdie, kazuistiky, správy o odborných podujatiach i recenzie odbornej literatúry. Mnoho štúdií sa týka psychologickej problematiky súvisiacej so školou, resp. výchovou a vzdelávaním a tiež možností optimalizovať psychický vývin detí a mládeže psychologickými metódami. Viaceré príspevky sa zameriavajú na metodologickú problematiku (najmä predstavovanie nových diagnostických metodík).

Psychológia a patopsychológia dieťaťa je jediný odborný psychologický časopis, ktorý vychádza po slovensky (príspevky kolegov z ČR sú publikované v češtine, v prípade iných zahraničných autorov sú príspevky zverejnené v anglickom jazyku).

Všetky štúdie sú recenzované anonymne dvoma recenzentmi a majú anglický súhrn.

Časopis vychádza 4 razy do roka, jednotlivé čísla majú 100 strán.

Cena za číslo v priamom predaji je 5 €, ročné predplatné činí 15,- €.

Objednávky v SR:
IES VÚDPaP, Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
tel/fax: 02-44888313, e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Objednávky v ČR:
SUWECO CZ, s.r.o., Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6
tel.: +420 242 459 200, fax: +420 284 821 646, e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie