Psychológia a patopsychológia dieťaťa

ISSN: 055-5574

EV: 3493/09


Redakcia:

Cyprichova 42, 831 05 Bratislava, tel. 4342 0973, e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Hlavná redaktorka: PhDr. Silvia Matúšová, CSc.
Výkonná redaktorka: PaedDr. Silvia Barnová, PhD.
Jazyková redaktorka: Mgr. Ľubica Hroncová

Redakčná rada:
PaedDr. Silvia Barnová, PhD., Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom
doc. PhDr. František Baumgartner, CSc., Filozofická fakulta Ostravskej univerzity, Ostrava
doc. PhDr. Jiří Dan, CSc., Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity, Brno
PhDr. Marian Groma, PhD., Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
PhDr. Daniel Heller, Psychologický ústav Akademie věd Českej republiky, Praha
Mgr. Gabriela Rozvadský Gugová, PhD., Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom
doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc., Filozofická fakulta Palackého univerzity, Olomouc
doc. PhDr. Eva Szobiová, CSc., Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy, Bratislava
doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc., Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom
PhDr. Jana Tholtová, Výskumný ústav detskej psychológia a patopsychológie, Bratislava
doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov
Dr. h. c. prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom

Psychológia a patopsychológia dieťaťa je vedecký časopis pre psychologické vedy. Poslaním časopisu je prezentácia výsledkov skúmania s orientáciou na problematiku psychického vývinu detí a mládeže a na činitele, ktoré tento vývin podmieňujú. V centre pozornosti je štandardne prebiehajúci vývin, ale aj vývin detí s postihnutím, detí nadaných či sociálne znevýhodnených a ich inklúzia. Časopis publikuje pôvodné príspevky slovenských autorov i autorov zo zahraničia, ktoré sú zamerané teoreticky alebo empiricky a ktoré rozširujú ich poznatkovú bázu. Uverejňuje prehľadové, teoretické a najmä výskumné štúdie, kazuistiky, správy o odborných podujatiach i recenzie odbornej literatúry. Mnoho štúdií sa týka psychologickej problematiky súvisiacej so školou, resp. výchovou a vzdelávaním a tiež možností optimalizovať psychický vývin detí a mládeže psychologickými metódami. Viaceré príspevky sa zameriavajú na metodologickú problematiku (najmä predstavovanie nových diagnostických metodík).

Psychológia a patopsychológia dieťaťa je jediný odborný psychologický časopis, ktorý vychádza po slovensky (príspevky kolegov z ČR sú publikované v češtine).

Všetky štúdie sú recenzované anonymne dvoma recenzentmi a majú anglický súhrn.

Časopis vychádza 4 razy do roka, jednotlivé čísla majú 100 strán.

Cena za číslo v priamom predaji je 5 €, ročné predplatné činí 15,- €.

Objednávky v SR:
IES VÚDPaP, Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
tel/fax: 02-44888313, e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Objednávky v ČR:
SUWECO CZ, s.r.o., Sestupná 153/11, 162 00 Praha 6
tel.: +420 242 459 200, fax: +420 284 821 646, e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie