Poradenské ovplyvňovanie profesijných záujmov rozhodovania sa pri voľbe štúdia


Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Európsky sociálny fond
Trnavská 112, 821 02 Bratislava  
tel: 02/4342 0973  
e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.  
SOP ĽZ – 2004 – SORO – 1
Priorita 3, Podopatrenie 3.3.A
Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach


Názov projektu:
Poradenské ovplyvňovanie profesijných záujmov a optimalizácia procesu rozhodovania sa pri voľbe štúdia a povolania u žiakov


PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ Z PRÍSPEVKU EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU


Hlavný cieľ projektu:

  • Rozpracovať informačno-poradenské postupy zamerané na zosúlaďovanie profesionálnych želaní žiakov a študentov s možnosťami uplatnenia sa na trhu práce. Tým sa uľahčí vstup mladých ľudí na trh práce, zvýši pravdepodobnosť ich profesionálnej realizácie, zníži pravdepodobnosť frustrácie z možnej nezamestnanosti.
  • Spracovať interaktívny poradenský program.

Prostredníctvom kariérového poradenstva je možné skvalitniť a zefektívniť proces rozhodovania sa žiakov základných a študentov stredných škôl, aby sa stali aktívnymi užívateľmi informácií o sebe, o vzdelávacích možnostiach, o svete práce a dokázali buď modifikovať svoje záujmy a ašpirácie vo vzťahu k možnostiam uplatniť sa na trhu práce alebo zvýšiť motiváciu k štúdiu, vzdelávaniu a rozvíjaniu vlastných potencialít. Predstavuje účinnú pomoc pri dosahovaní profesijných cieľov, pri úspešnej profesionálnej sebarealizácii jednotlivca vo svete práce.


Obsah projektu - hlavné okruhy aktivít:

  • Teoreticko-metodologická príprava výskumu profesionálneho/kariérového vývinu detí a mládeže v období smerovej voľby povolania, zákonitosti profesionálneho rozhodovania sa.
  • Analýza dostupných psychodiagnostických metodík na zisťovanie profesijných záujmov (záujmové dotazníky, inventáre);
  • Monitoring profesijných záujmov žiakov základných a študentov stredných škôl v predposledných a opakovane v posledných ročníkoch vo vybraných regiónoch SR.
  • Komparácia profesijných záujmov žiakov s reálnymi možnosťami uplatnenia sa na trhu práce.
  • Vypracovanie interaktívneho poradenského programu na optimalizáciu profesionálneho rozhodovania sa mládeže porovnaním ich profesijných záujmov s možnosťami uplatnenia sa na trhu práce.
  • Priebežné poskytovanie poradenských služieb zúčastneným žiakom základných a študentom stredných škôl.


Členovia realizačného tímu:

Lepeňová Darina - projektová manažérka
Páleník Ľubomír
Matula Štefan
Hargašová Marta
Slovíková Mária
Kopányiová Alena
Vojtová Zuzana
Főldes Tomáš
Nemčeková Mária
Mészárosová Dagmar
Miháliková Blanka

Regionálni koordinátori:

Morvayová Ľudmila Trnavský kraj
Ďurkovičová Tatiana Trenčiansky kraj
Volentierová Jana Nitriansky kraj
Tholtová Jana Žilinský kraj
Hybenová Viera Prešovský kraj
Špitka Ján Košický kraj
Tatárová Alena Banskobystrický kraj
 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie