Plán hlavných úloh


Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) sa ako priamo riadené rezortné vedecko-výskumné pracovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zameriava na riešenie problémov, ktoré spoločenská, a predovšetkým výchovno-vzdelávacia prax považuje za prioritné z pohľadu psychologických a pedagogických vied. Ako jediné pracovisko na Slovensku sa zaoberá komplexným výskumom psychického vývinu detí v norme a patológii, skúmaním podmienok, ktoré tento vývin determinujú a možností jeho optimalizácie v škole, rodine i ďalších zariadeniach a inštitúciách.

Snahou pracovníkov Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie je účinne a efektívne podporovať plnenie programových cieľov Vlády SR v oblasti výchovy a vzdelávania (Národný Program rozvoja výchovy a vzdelávania) a v oblasti vedy a techniky. Činnosť a náplň práce ústavu sú už tradične stanovené kontraktom uzatvoreným medzi MŠVVaŠ SR a VÚDPaP a plán hlavných úloh na rok je jeho podrobným rozpracovaním.

Cieľom úloh prijatých VEGA je základný psychologický výskum a rozvoj vlastnej vedeckej disciplíny. V oblastiach, na ktoré sú zamerané, realizuje VÚDPaP aj viaceré praktické aktivity. V rámci základného výskumu sa skúma vývin dieťaťa z bežných škôl ako štandarda pre porovnávanie charakteristík vývinu nadaných detí, detí s rôznymi formami postihnutia a detí z minorít. Sledujú sa vplyvy rôznych foriem školského, rodinného a mimorodinného pôsobenia na psychiku dieťaťa a identifikujú sa činitele, ktoré sú najdôležitejšie pre jeho priaznivý vývin. Z nich sa vychádza pri tvorbe optimálnych postupov rozvoja nadaných detí, detí s rôznymi formami postihnutia, detí z minorít, pri integrácii takýchto detí v škole (i v spoločnosti) a tiež pri formovaní optimálnych programov prevencie detí ohrozených sociálno-patologickými javmi.

PDFPlán hlavných úloh na rok 2018 [formát PDF, 12.3.2018]
PDFPlán hlavných úloh na rok 2017 [formát PDF, 1.6.2017]
PDFPlán hlavných úloh na rok 2016 [formát PDF, 402 kB]
PDFPlán hlavných úloh na rok 2015 [formát PDF, 326 kB]
PDFPlán hlavných úloh na rok 2014 [formát PDF, 367 kB]
PDFPlán hlavných úloh na rok 2013 [formát PDF, 177 kB]
PDFPlán hlavných úloh na rok 2012 [formát PDF, 177 kB]
PDFPlán hlavných úloh na rok 2011 [formát PDF, 251,7 kB]
PDFPlán hlavných úloh na rok 2010 [formát PDF, 230 kB]
PDFPlán hlavných úloh na rok 2009 [formát PDF, 223 kB]
PDFPlán hlavných úloh na rok 2008 [formát PDF, 161 kB]
PDFPlán hlavných úloh na rok 2007 [formát PDF, 140 kB]
Stiahnite si Adobe Reader
Licence Creative Commons
Toto dielo podlieha licencii Creative Commons 4.0 - Uvedenie pôvodu Medzinárodnej Licencie.
 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie