Prevencia násilného extrémizmu


Workshop: “Prevencia násilného extrémizmu”

Dňa 2. decembra 2016 usporiadal Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie odborný workshop pre zamestnancov poradenských zariadení v rezorte školstva, zameraný na tému predchádzania násilnému extrémizmu.

PDFTlačová správa TU

Materiály k workshopu:
PDFMetodická príručka VÚDPaP
PDFPríručka pre učiteľky a učiteľov o predchádzani násilnému extrémizmu materiál UNESCO
PDFVýučba kontroverzných tém - materiál Rady Európy - text | obálka
 

Informácie pre pedagógov


Vzdelávacie programy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním platné od 1.9.2016 nájdete na www.statpedu.sk.


Pomôcky pre učiteľov na hodnotenie nadania žiakov

Klasifikačný hárok talentov v ZŠ [formát PDF, 157 kB]
Klasifikačný hárok talentov v materskej škole [formát PDF, 141 kB]

 

Reintegrácia sociálne znevýhodnených detí


PDFReintegrácia sociálne znevýhodnených detí zo špeciálnych škôl do štandardných základných škôl [formát PDF, 127,9 kB]

 

Edukácia nadaných detí na 1. stupni ZŠ


PDF Záverečné hodnotenie pokusného overovania výchovy a vzdelávania nadaných detí v základnej škole [formát PDF, 134 kB]Prílohy (aktualizované k 1.9.2008), stále v platnosti:

PDF Výchovno-vzdelávací program žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základnej škole. Program pre intelektovo nadaného žiaka [formát PDF, 90 kB]
PDF Informačno-metodický materiál k organizácii výchovy a vzdelávania intelektovo nadaných žiakov v 1. - 4. ročníku základnej školy [formát PDF, 185 kB]
PDF Metodické pokyny na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov pre intelektovo nadaných žiakov
[formát PDF, 116 kB]
Stiahnite si Adobe Reader
Licence Creative Commons
Toto dielo podlieha licencii Creative Commons 4.0 - Uvedenie pôvodu Medzinárodnej Licencie.
 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie