Conferences, Seminars, Discussions - only in Slovak


16.-17.9.2016 - Pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, prof. Ing. Petra Plavčana, CSc. a záštitou slovenského predsedníctva sa v Rade EÚ konal v Bratislave medzinárodný Európsky kongres koučov a supervízorov: „Supervízia a koučing v meniacej sa Európe“. Organizátorom kongresu bol Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v spolupráci s Európskou asociáciou pre supervíziu a koučing.

Jeho cieľom bola medzinárodná výmena skúseností z dobrej praxe odborníkov, ktorí pracujú v oblasti supervízie a koučingu. Tieto aktivity sú na celoeurópskej úrovni rozvíjané a odborne garantované Európskou asociáciou pre supervíziu a koučing, ktorá bola hlavným odborným garantom kongresu.

Ústrednou témou príspevkov konferencie boli možnosti ďalšieho rozvoja supervízie a koučingu, predovšetkým v európskom kontexte. Na troch paralelne prebiehajúcich workshopoch sa uskutočnila inšpiratívna výmena skúseností z rôznych oblastí supervízie poskytovanej rôznymi profesiami.

Kongresu sa zúčastnilo 50 domácich a 44 zahraničných účastníkov z Českej republiky, Španielska, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Macedónska a Estónska.

V závere sa účastníci zhodli na tom, že kongres sa stal významným zdrojom podnetov pre skvalitňovanie pedagogickej, psychologickej a sociálnej činnosti všetkých odborníkov, ktorí pôsobia nielen v školskom poradenskom systéme, ale aj v ostatných vzdelávacích a výskumných inštitúciách, ktorých cieľom je supervízne skvalitňovanie práce s deťmi a mládežou.
26.6.2015 - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zorganizoval v rámci národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí II. medzinárodnú odbornú konferenciu s názvom Retrospektívy a perspektívy výchovného poradenstva v príprave žiakov základných škôl pre potreby trhu práce v Hoteli Dixon v Banskej Bystrici.
Cieľom konferencie bolo šírenie dobrej praxe poradenských systémov zameraných na podporu výchovného (vrátane kariérového) poradenstva pre žiakov ZŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v záujme zvyšovania ich uplatniteľnosti na trhu práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie.


4.-6.11.2015 - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zorganizoval v rámci národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí IKT seminár a III. medzinárodnú odbornú konferenciu s workshopmi názvom Modernizácia poradenského procesu – základný pilier komplexného poradenského systému Slovenskej republiky v Hoteli Senec v Senci.
Cieľom vzdelávacej aktivity bolo šírenie dobrej praxe z poradenských systémov krajín Európskej únie so zameraním na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základných školách a ich uplatnenie na trhu práce, ako aj prezentácia výsledkov a výstupov Národného projektu VÚDPaP. Prezentované boli hlavné výstupy, ktoré majú významný dopad na komplexný poradenský systém, systém prevencie a edukačnú prax v Slovenskej republike.


3.6.2014 - Konala sa v priestoroch EKOIUVENTE v Bratislave konferencia o správaní žiakov na ZŠ.
Pozvánka


28.4.2014 - K 50. výročiu VÚDPaP sa v Bratislave konala konferencia o psychickom vývine dieťaťa.
Pozvánka


21.11.2013 - Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
Pozvánka, Tlačová správa


9.4.2013 - Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
Tlačová správa


5.2.2013 - Rokovanie za okrúhlym stolom o diagnostických a interpretačných možnostiach diagnosticko-intervenčného
systému "Farby života" a o metóde farbových asociácií.
Fotogaléria


Stanovisko komisie menovanej riaditeľom VÚDPaP k metodike „Barvy života" a Stanovisko k využitiu metodiky „Barvy života“ v rámci Národného projektu


Správy z výskumných úloh


Informácia o ukončenej výskumnej úlohe Špecializované triedy na I. stupni základných škôl.
Stiahni [DOC] - Eva Farkašová

Informácie z výskumnej úlohy PhDr. J. Tomkovej (deti v prostredí internetu)
Slovensko v celoeurópskej vedeckej spolupráci EU Kids Online III.
Dospievajúci vo virtuálnom priestore

Stiahnite si Adobe Reader
Licence Creative Commons
Toto dielo podlieha licencii Creative Commons 4.0 - Uvedenie pôvodu Medzinárodnej Licencie.
 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie