News


Aktualita

Návšteva štátneho tajomníka MH SR vo VÚDPaP

Dňa 5. októbra 2016 poctil návštevou Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pán štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, Ing. Rastislav Chovanec, PhD. Za VÚDPaP ho privítal riaditeľ inštitúcie MUDr. Peter Lukáč, MPH s tímom odborníkov – tvorcov nového národného projektu VŮDPaP. Témou pracovného rokovania s vedením inštitúcie boli možnosti spolupráce pri realizácii nadväzujúceho národného projektu VÚDPaP a prezentácia digitálnej aplikačnej platformy KomposyT. Pán štátny tajomník vyjadril podporu projektovému zámeru a pozitívne hodnotil najmä možnosti diagnostiky a spracovania získaných dát pre dlhodobé mapovanie potenciálu populácie detí a žiakov v prepojení na vývin hospodárstva v SR a tvorbu stratégií hospodárskeho rozvoja SR.Oznam

V dňoch 16. - 17. septembra 2016 sa pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, prof. Ing. Petra Plavčana, CSc. a záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ konal v Bratislave medzinárodný Európsky kongres koučov a supervízorov: „Supervízia a koučing v meniacej sa Európe“. Organizátorom kongresu bol Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v spolupráci s Európskou asociáciou pre supervíziu a koučing.

Jeho cieľom bola medzinárodná výmena skúseností z dobrej praxe odborníkov, ktorí pracujú v oblasti supervízie a koučingu. Tieto aktivity sú na celoeurópskej úrovni rozvíjané a odborne garantované Európskou asociáciou pre supervíziu a koučing, ktorá bola hlavným odborným garantom kongresu.

Ústrednou témou príspevkov konferencie boli možnosti ďalšieho rozvoja supervízie a koučingu, predovšetkým v európskom kontexte. Na troch paralelne prebiehajúcich workshopoch sa uskutočnila inšpiratívna výmena skúseností z rôznych oblastí supervízie poskytovanej rôznymi profesiami.

Kongresu sa zúčastnilo 50 domácich a 44 zahraničných účastníkov z Českej republiky, Španielska, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Macedónska a Estónska.

V závere sa účastníci zhodli na tom, že kongres sa stal významným zdrojom podnetov pre skvalitňovanie pedagogickej, psychologickej a sociálnej činnosti všetkých odborníkov, ktorí pôsobia nielen v školskom poradenskom systéme, ale aj v ostatných vzdelávacích a výskumných inštitúciách, ktorých cieľom je supervízne skvalitňovanie práce s deťmi a mládežou.
Oznam

Riaditeľ Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie MUDr. Peter Lukáč, MPH prijal komisárku pre deti Ing. Vieru Tomanovú, PhD.

Dňa 10.8.2016 navštívila náš ústav komisárka pre deti Ing. Viera Tomanová, PhD. Cieľom rokovania bola vzájomná operatívna výmena skúseností v oblasti ochrany práv detí, ktorých rodičia sa rozvádzajú. Výsledkom rokovania bola deklarovaná zhoda na akútnej potrebe postupného vytvorenia multidisciplinárneho systému ochrany práv týchto detí najmä v oblasti legislatívnej, psychologickej, pedagogickej, sociálnej a zdravotnej starostlivosti. V krátkom čase bude zostavený tím odborníkov, ktorý pod vedením VÚDPaP návrh multidisciplinárneho projektu vypracuje.
Announcement

On 1st August 2016, MUDr. Peter Lukáč, MPH was designated as director of Research Institute for Child Psychology and Pathopsychology by minister of Education, Science, Reserarch and Sports of Slovak Republic.

Announcement

On 3rd of December 2015 the president of Slovak Republic visited us.

The president was interested in special activities of our institution that are focused on individual work with children and on education of pupils with special educational needs. The discussion concerned also the questions about increasing education quality, not only for pupils, but also for teachers. The president discussed also with children from kindergarten in the Child Centre.
 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie