Aktuality


Oznam

Autor Pinf hier Ondrej Vrábel navštívil VÚDPaP.

Dňa 15.2.2017, odborný tím Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie privítal na svojej pôde Ondreja Vrábela, 15 ročného študenta, najmladšieho laureáta ocenenia Krištáľové krídlo v kategórii Filantropia, autora medzinárodne oceňovaných digitálnych hier s názvom Pinf hry.

Predmetom stretnutia bolo rokovanie o vzájomnej spolupráci autora spomínaných hier s VÚDPaP, o praktickom využívaní Pinf hier v SR, o sprístupnení Pinf hier cez portál Komposyt.sk, prioritne pre deti s mentálnym postihnutím, ale aj pre širokú odbornú a laickú verejnosť.

PDFTlačová správa TU
Oznam

Návšteva PhDr. Františka Šebeja, CSc.,

Dňa 18.01.2017 navštívil náš ústav poslanec Národnej rady SR a predseda jej Zahraničného výboru, psychológ PhDr. František Šebej, CSc.,

V rozhovore s vedením ústavu sa podrobne oboznámil s pripravovanou aktualizáciou odborného zamerania ústavu, s inovovanými odborno-koncepčnými zámermi ústavu a s možnými perspektívami využívania našej výskumnej a metodickej činnosti aj pre potreby slovenskej zákonodarnej inštitúcie. Významná časť našej diskusie bola venovaná problematike nárastu extrémizmu a plánom nášho ústavu v oblasti prevencie jeho eskalácie predovšetkým u detí a mládeže.
Oznam

Prvé zasadnutie novovytvorenej Vedeckej rady VÚDPaP.

Dňa 1.12.2016 sa uskutočnilo prvé zasadnutie novovytvorenej Vedeckej rady VÚDPaP. Predsedom Vedeckej rady VÚDPaP je prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., Dr.h.c., podpredsedom Vedeckej rady VÚDPaP je doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., tajomníčkou Vedeckej rady VÚDPaP je PhDr. Jana Tholtová.

Vedecká rada VÚDPaP má 26 členov, ktorí reprezentujú nový, multidisciplinárny rozmer vedecko-výskumného zamerania VÚDPaP.
Oznam

Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou „Dieťa v ohrození XXV“.

Jubilejná 25. odborná konferencia, ktorú každoročne pripravuje VÚDPaP spravidla s interdisciplinárnym zameraním, má za cieľ prispieť k zlepšovaniu podmienok pre zdravý duševný, sociálny a školský vývin mladej generácie. Ústrednou témou konferencie sú: „Mýty a limity ochrany práv detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov“.

Vyústením konferencie bude príprava návrhu interdisciplinárneho a interodborového modelu spolupráce.
PDFProgram TU


Oznam

Workshop: “Prevencia násilného extrémizmu”

Dňa 2. decembra 2016 usporiadal Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie odborný workshop pre zamestnancov poradenských zariadení v rezorte školstva, zameraný na tému predchádzania násilnému extrémizmu.

PDFTlačová správa TU

Materiály k workshopu:
PDFMetodická príručka VÚDPaP
PDFPríručka pre učiteľky a učiteľov o predchádzani násilnému extrémizmu materiál UNESCO
PDFVýučba kontroverzných tém - materiál Rady Europy

Oznam

Stretnutie predstaviteliek AŠP SR s vedením VÚDPaP.

Na podnet zástupcov Asociácie školských psychológov sa na pôde VUDPaP dňa 25.11.2016 uskutočnilo stretnutie vedenia VUDPaP a predstaviteliek Asociácie školskej psychológie na Slovensku.

PDFTlačová správa TU
Oznam

ŠPÚ a VÚDPaP budú pri kreovaní špeciálno-pedagogických a psychologických poradní postupovať jednotne.

Dňa 24.11.2016 sa riaditelia Štátneho pedagogického ústavu a Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie dohodli, že tieto dve priamo riadené organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR budú pri kreovaní špeciálno-pedagogických a psychologických poradní na Slovensku, postupovať jednotne.

PDFTlačová správa TU


Oznam

Rokovanie riaditeľa VÚDPaP a splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Dňa 23.11.2016 navštívil VÚDPaP Mgr. Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity spolu so svojou s poradkyňou pani Kumanovou, PhD.. S vedením VÚDPaP prerokovali základné okruhy vzájomnej spolupráce v oblasti vytvárania a skvalitňovania systémových podmienok pre zdokonaľovanie komplexnej multidisciplinárnej a multirezortnej starostlivosti o marginalizované skupiny obyvateľstva v SR.

PDFTlačová správa TU

Pozvánka

Vážená pani riaditeľka, Vážený pán riaditeľ,

Pozývame Vás a vašich zamestnancov na seminár k používaniu a interpretácii výsledkov Testu školskej pripravenosti-individuálna administrácia.

Termín konania pre jednotlivé kraje:
6.12.2016 – Prešovský kraj
7.12.2016 – Bratislavský a Košický kraj
8.12.2016 - Trnavský a Nitriansky kraj
14.12.2016 – Banskobystrický kraj
15.12.2016 – Trenčiansky a Žilinský kraj
Miesto: krajské mestá

Prihlasovanie bolo ukončené. Dakujeme a tešíme sa na Vašu účast!


Oznam

Stretnutie štatutárnych zástupcov VÚDPaP a ŠPÚ

Dňa 10.11.2016 sa na pôde Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie sa stretli štatutárni zástupcovia VÚDPaP, MUDr. Peter Lukáč MPH., a ŠPÚ, doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Predmetom rokovania boli bilaterálne vzťahy v rámci podpory a rozvíjania systému výchovného poradenstva a prevencie, konkrétne v oblasti posilňovania činnosti odborných tímov, zdieľania dobrej praxe, špeciálno-pedagogického poradenstva, ako aj možnosti projektovej spolupráce medzi inštitúciami. Riaditelia oboch inštitúcií prejavili dobrú vôľu v prehlbovaní partnerskej spolupráce pri riešení aktuálnych spoločenských tém a úloh rezortu školstva.

Tlačová správa MŠVVaŠ SR TU


Oznam

Medzinárodná konferencia "Dieťa v ohrození"

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Úrad komisára pre deti v spolupráci s Kanceláriou zástupkyne SR pred ESĽP, Slovenskou advokátskou komorou, Asociáciou rodinných sudcov, Klinikou detskej psychiatrie DFNsP v Bratislave a so spoločnosťou pre trestné právo a kriminológie pripravuje jubilejnú 25. medzinárodnú konferenciu „Dieťa v ohrození".

Bude to už 25. konferencia, ktorú každoročne pripravuje náš ústav spravidla s interdisciplinárnym zameraním s cieľom prispievať na zlepšovanie podmienok pre zdravý duševný, sociálny a školský vývin mladej generácie. Tento rok budú jej ústrednou témou Mýty a limity ochrany práv detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov.

Zameranie konferencie je koncipované tradične ako multiodborové, za účasti špičkových odborníkov z najmä oblastí psychológie, práva, súdnictva, advokácie, sociálnej práce a ďalších profesií a odborov, ktorých poslaním je riešenie týchto náročných životných situácií detí rozvádzajúcich sa rodičov.

Základným cieľom bude diskusia o pripravovanom návrhu interdisciplinárneho a interodborového modelu spolupráce všetkých spomínaných odborníkov tak vo fáze predrozvodovej, ako aj rozvodovej a následne porozvodovej.

Dátum: 15. december 2016
Miesto: veľká zasadačka Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií v SR, Odborárske námestie č. 4, Bratislava

Pozvánka a program konferencie (...pripravujeme...)
Prihlasovanie TU

V prípade problémov s on-line registráciou nás kontaktujte na e-mailovej adrese Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. , do predmetu správy prosím uvádzajte: Konferencia Dieťa v ohrození

Pre aktívnych účastníkov je termín prihlásenia najneskôr do 1.12.2016
Pre pasívnych účastníkov je termín prihlásenia najneskôr do 12.12.2016
Aktualita

Návšteva štátneho tajomníka MH SR vo VÚDPaP

Dňa 5. októbra 2016 poctil návštevou Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pán štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, Ing. Rastislav Chovanec, PhD.

Za VÚDPaP ho privítal riaditeľ inštitúcie MUDr. Peter Lukáč, MPH s tímom odborníkov – tvorcov nového národného projektu VŮDPaP. Témou pracovného rokovania s vedením inštitúcie boli možnosti spolupráce pri realizácii nadväzujúceho národného projektu VÚDPaP a prezentácia digitálnej aplikačnej platformy KomposyT. Pán štátny tajomník vyjadril podporu projektovému zámeru a pozitívne hodnotil najmä možnosti diagnostiky a spracovania získaných dát pre dlhodobé mapovanie potenciálu populácie detí a žiakov v prepojení na vývin hospodárstva v SR a tvorbu stratégií hospodárskeho rozvoja SR.Aktualita

VÚDPaP na študentskom veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC

V dňoch 11. – 13. októbra 2016 sa konal 20. ročník medzinárodného študentského veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC organizovaný v súčinnosti s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie.

V rámci veľtrhu pripravil VÚDPaP seminár pre pedagogických a odborných zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie. Témou seminára boli v úvode ciele Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania a najvýznamnejšie zmeny v pripravovanej Koncepcii systému poradenstva a prevencie. V ďalšej časti sme účastníkom seminára predstavili digitálnu aplikačnú platformu KomposyT, jej praktické využitie v poradenskej praxi a v závere sme využili priestor na diskusiu a podnety účastníkov.

VÚDPaP mal počas troch dní na veľtrhu zriadený poradenský stánok v spolupráci s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie z Bratislavského kraja. V priestoroch AEGON arény v Bratislave sme sa venovali študentom stredných škôl, možnostiam ich budúceho štúdia a uplatnenia sa na trhu práce. Náš stánok navštívilo približne 300 študentov stredných škôl z celého Slovenska. S využitím KomposyTu si vyskúšali rôzne testy záujmov, preferencií, silných a slabých stránok a svoje výsledky konzultovali s odborníkmi. Návštevníci z radov pedagógov a výchovných poradcov sa zaujímali najmä o možnosti digitálnej aplikačnej platformy KomposyT a konkrétne poradenské metodiky, ktoré môžu využiť pri práci so študentami.

Záujem študentov o poradenské služby v súvislosti s budúcim štúdiom a kariérou je intenzívny, preto hodnotíme perspektívy našej ďalšej spolupráce pri organizovaní veľtrhov AKADÉMIA & VAPAC vysoko pozitívne.


Oznam

V dňoch 16. - 17. septembra 2016 sa pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, prof. Ing. Petra Plavčana, CSc. a záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ konal v Bratislave medzinárodný Európsky kongres koučov a supervízorov: „Supervízia a koučing v meniacej sa Európe“. Organizátorom kongresu bol Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v spolupráci s Európskou asociáciou pre supervíziu a koučing.

Jeho cieľom bola medzinárodná výmena skúseností z dobrej praxe odborníkov, ktorí pracujú v oblasti supervízie a koučingu. Tieto aktivity sú na celoeurópskej úrovni rozvíjané a odborne garantované Európskou asociáciou pre supervíziu a koučing, ktorá bola hlavným odborným garantom kongresu.

Ústrednou témou príspevkov konferencie boli možnosti ďalšieho rozvoja supervízie a koučingu, predovšetkým v európskom kontexte. Na troch paralelne prebiehajúcich workshopoch sa uskutočnila inšpiratívna výmena skúseností z rôznych oblastí supervízie poskytovanej rôznymi profesiami.

Kongresu sa zúčastnilo 50 domácich a 44 zahraničných účastníkov z Českej republiky, Španielska, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Macedónska a Estónska.

V závere sa účastníci zhodli na tom, že kongres sa stal významným zdrojom podnetov pre skvalitňovanie pedagogickej, psychologickej a sociálnej činnosti všetkých odborníkov, ktorí pôsobia nielen v školskom poradenskom systéme, ale aj v ostatných vzdelávacích a výskumných inštitúciách, ktorých cieľom je supervízne skvalitňovanie práce s deťmi a mládežou.Oznam

Riaditeľ Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie MUDr. Peter Lukáč, MPH prijal komisárku pre deti Ing. Vieru Tomanovú, PhD.

Dňa 10.8.2016 navštívila náš ústav komisárka pre deti Ing. Viera Tomanová, PhD. Cieľom rokovania bola vzájomná operatívna výmena skúseností v oblasti ochrany práv detí, ktorých rodičia sa rozvádzajú. Výsledkom rokovania bola deklarovaná zhoda na akútnej potrebe postupného vytvorenia multidisciplinárneho systému ochrany práv týchto detí najmä v oblasti legislatívnej, psychologickej, pedagogickej, sociálnej a zdravotnej starostlivosti. V krátkom čase bude zostavený tím odborníkov, ktorý pod vedením VÚDPaP návrh multidisciplinárneho projektu vypracuje.Oznam

Dňom 1.8.2016 menoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR do funkcie riaditeľa Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie MUDr. Petra Lukáča, MPH.

Oznam

Dňa 3.12.2015 nás navštívil prezident Slovenskej republiky.

Pán prezident sa zaujímal o odborné aktivity našej inštitúcie, ktoré sa zameriavajú na individuálnu prácu s deťmi a na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Diskusia sa týkala aj otázok zvyšovania kvality vzdelávania nielen žiakov, ale tiež učiteľov. Pán prezident podiskutoval aj s deťmi zo škôlky v Detskom centre.
 
Európska únia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Operačný program vzdelávanie | VUDPaP | Komplexný poradenský systém VUDPaP

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
 
prihlasenie